Chia sẻ hơn 2.000 font Việt Hóa mới nhất

Bài viết này mình chia sẻ đến các bạn bộ sưu tầm bao gồm hơn 2000 font Việt Hóa miễn phí chất lượng cao.

Đây có thể nói là bộ sưu tập font việt hóa vô cùng chất lượng bao gồm rất nhiều font đẹp với nhiều thể loại đa dạng và phong phú vì vậy bộ font này phù hợp cho rất nhiều các dự án thiết kế khác nhau.Mật khẩu giải nén: dafontvn.com

Danh sách hơn 2000 font Việt Hóa siêu xịn:

Font HLT Admiration Pains
Font HLT Affair
Font HLT Aire Light Pro
Font HLT Anna Clara
Font HLT Aparo
Font HLT AphroditeSlimPro
Font HLT AphroditeSlimStylistic
Font HLT Aquus Regular
Font HLT Bauserif
Font HLT BellissimaScriptPro
Font HLT BicKhamScriptPro Regular
Font HLT BookeyedSuzanne
Font HLT Boulevai
Font HLT Breathe pro
Font HLT Burgues Script
Font HLT ButterMilk
Font HLT Carpenter Script
Font HLT CL MissLeGatees Regularfn
Font HLT Elisa Regular
Font HLT Fall For You
Font HLT Feel Script
Font HLT Festival Script Pro
Font HLT Finura Roman
Font HLT Fitigraf s
Font HLT FoglihtenNo04
Font HLT Geotica 2012
Font HLT GiddyupStd
Font HLT Gioviale
Font HLT GulyesaScript
Font HLT Hummingbird
Font HLT JaneAust
Font HLT jojo
Font HLT Look Up
Font HLT Mirella Script
Font HLT Mishka
Font HLT Motion Picture
Font HLT Narziss Swirls
Font HLT Oliver tue les fourmis
Font HLT Penabico
Font HLT PepitaScript
Font HLT PFChampionScriptPro Regular
Font HLT Poem Script Pro
Font HLT Red Wagon Stylistic
Font HLT Rolling Pen
Font HLT SailAway
Font HLT Signerica Medium
Font HLT Sneaker Script
Font HLT Society
Font HLT Stringbead
Font HLT Suave Script
Font HLT Sudestada
Font HLT Vindeco
Font HLT Windsong
Font HVD Fonts – SupriaSans CondBlack
Font HVD Fonts – SupriaSans CondBlackItalic
Font HVD Fonts – SupriaSans CondBlackOblique
Font HVD Fonts – SupriaSans CondBold
Font HVD Fonts – SupriaSans CondBoldItalic
Font HVD Fonts – SupriaSans CondBoldOblique
Font HVD Fonts – SupriaSans CondHeavy
Font HVD Fonts – SupriaSans CondHeavyItalic
Font HVD Fonts – SupriaSans CondHeavyOblique
Font HVD Fonts – SupriaSans CondLight
Font HVD Fonts – SupriaSans CondLightItalic
Font HVD Fonts – SupriaSans CondLightOblique
Font HVD Fonts – SupriaSans CondMedium
Font HVD Fonts – SupriaSans CondMediumItalic
Font HVD Fonts – SupriaSans CondMediumOblique
Font HVD Fonts – SupriaSans CondRegular
Font HVD Fonts – SupriaSans CondRegularItalic
Font HVD Fonts – SupriaSans CondRegularObliq
Font iCiel Alina
Font iCiel Altus Extra
Font iCiel Altus Serif
Font iCiel Altus
Font iCiel Brush Up
Font iCiel Cadena
Font iCiel Ciaobella
Font iCiel Crocante
Font iCiel Finch Bold
Font iCiel Finch Ornaments
Font iCiel Finch
Font iCiel Grandma Bold
Font iCiel Grandma
Font iCiel Kermel
Font iCiel Koni Black
Font iCiel Koni Ornament Black
Font iCiel LachicPro
Font iCiel LachicProOutline
Font iCiel LaChicProShaded
Font iCiel LadyRene Style 1
Font iCiel LadyRene Style 2
Font iCiel LOUSIANE
Font iCiel Pacifico
Font iCiel Qiber
Font iCiel Rukola
Font iCiel Simplifica
Font iCiel TALUHLA
Font iCielAmerigraf
Font iCielBambola
Font iCielBambola
Font iCielCadena
Font iCiel Koni Black
Font iCiel Koni Ornament Black
Font iCiel LiebeErika
Font iCiel LiebeErika Bold
Font iCiel LOUSIANE
Font iCiel Novecentosans DemiBold
Font iCiel Novecentosans ExtraLight
Font iCiel Novecentosans Light
Font iCiel Novecentosans Medium
Font iCiel Novecentosans Normal
Font iCiel Novecentosans UltraBold
Font iCiel Panton Black
Font iCiel Panton Black Italic
Font iCiel Panton Light
Font iCiel Panton Light Italic
Font iCiel ParisSerif Bold
Font iCiel Pequena
Font iCiel Pequena English
Font iCiel Pequena France
Font iCiel Pequena German
Font iCiel Pequena Italian
Font iCiel Pequena Ornament
Font iCiel Pequena Portugues
Font iCiel Pequena Russian
Font iCiel Pequena Spain
Font iCiel Pequena Swash
Font iCiel Soupof Justice
Font iCiel Stringfellows News
Font La Chic Flourishes Outline
Font La Chic Flourishes
Font La Chic Frames Shaded
Font La Chic Frames
Font La Chich Flourishes Shaded
Font La Chich Frames Outline
Font Roboto Black
Font Roboto BlackItalic
Font Roboto Bold
Font Roboto BoldItalic
Font RobotoCondensed Bold
Font RobotoCondensed Bold Italic
Font RobotoCondensed Italic
Font RobotoCondensed Light
Font RobotoCondensed Light Italic
Font RobotoCondensed Regular
Font Roboto Italic
Font Roboto Light
Font Roboto LightItalic
Font Roboto Medium
Font Roboto MediumItalic
Font Roboto Regular
Font Roboto Thin
Font Roboto ThinItalic
Font SanFranciscoDisplay Black
Font SanFranciscoDisplay Bold
Font SanFranciscoDisplay Heavy
Font SanFranciscoDisplay Light
Font SanFranciscoDisplay Medium
Font SanFranciscoDisplay Regular
Font SanFranciscoDisplay Semibold
Font SanFranciscoDisplay Thin
Font SanFranciscoDisplay Ultralight
Font SanFranciscoText Bold
Font SanFranciscoText BoldG1
Font SanFranciscoText BoldG2
Font SanFranciscoText BoldG3
Font SanFranciscoText BoldItalic
Font SanFranciscoText BoldItalicG1
Font SanFranciscoText BoldItalicG2
Font SanFranciscoText BoldItalicG3
Font SanFranciscoText Heavy
Font SanFranciscoText HeavyItalic
Font SanFranciscoText Italic
Font SanFranciscoText ItalicG1
Font SanFranciscoText ItalicG2
Font SanFranciscoText ItalicG3
Font SanFranciscoText Light
Font SanFranciscoText LightItalic
Font SanFranciscoText Medium
Font SanFranciscoText MediumItalic
Font SanFranciscoText Regular
Font SanFranciscoText RegularG1
Font SanFranciscoText RegularG2
Font VL Dekar Light Việt Hóa
Font SanFranciscoText Semibold
Font SanFranciscoText SemiboldItalic
Font SanFranciscoText Thin
Font SanFranciscoText ThinItalic
Font SFU AdineKirnbergR egular
Font SFUA GBuchStencilBQ Medium
Font SFU AmericanType Bold
Font SFU AmericanType Medium
Font SFU Angie Black
Font SFU Angie Bold
Font SFU Angie Italic
Font SFU Angie Regular
Font SFU Aristo Regular
Font SFU Auchon Regular
Font SFU Ballet Engraved Regular
Font SFU Baskerville Book Italic
Font SFU Baskerville Book Medium
Font SFU Baskerville Book Medium Italic
Font SFU Baskerville Book Regular 
Font SFU Belle Regular 
Font SFU Bembo Bold 
Font SFU Bembo Bold Italic 
Font SFU Bembo Extra Bold 
Font SFU Bembo Extra Bold Italic 
Font SFU Bembo Italic 
Font SFU Bembold Medium
Font SFU BlackoutRegular 
Font SFU BodoniBoldCondensed 
Font SFU CenturySchoolbookBTBold 
Font SFU CenturySchoolbookBTBoldCondensed 
Font SFU CenturySchoolbookBTBoldItalic 
Font SFU CenturySchoolbookBTItalic 
Font SFU CenturySchoolbookBTRoman 
Font SFU Clearface Black 
Font SFU ClearGothic Bold 
Font SFU ClearGothicExtraLightOblique 
Font SFU ClearGothicRegularOblique 
Font SFU CooperBlack 
Font SFU CooperBlackItalic 
Font SFU CornetRegular 
Font SFU DaxCondensedBold 
Font SFU DaxCondensedExtraBold 
Font SFU DaxCondensedLight 
Font SFU DaxCondensedMedium 
Font SFU DaxCondensedRegular 
Font SFU DinEngAlt 
Font SFU DinEngschrift 
Font SFU DinLight 
Font SFU DinMitAlt 
Font SFU DinMittelschrift 
Font SFU DinNeuGroBoldCondensed 
Font SFU DinNeuGroLight 
Font SFU EdwardianScriptRegular 
Font SFU EmpireBold 
Font SFU EmpireRegular 
Font SFU ErgoeRegular 
Font SFU EurostileBold 
Font SFU EurostileBoldCondensed 
Font SFU EurostileBoldExtendedTwo  
Font SFU EurostileBoldOblique 
Font SFU EurostileCondensed 
Font SFU EurostileDemi 
Font SFU EurostileDemiOblique 
Font SFU EurostileExtendedTwo 
Font SFU EurostileOblique 
Font SFU EurostileRegular 
Font SFU FeniceBold 
Font SFU FeniceBoldOblique 
Font SFU FeniceLight 
Font SFU FeniceLightOblique 
Font SFU FeniceOblique 
Font SFU FeniceRegular 
Font SFU FeniceUltra 
Font SFU FeniceUltraOblique 
Font SFU FranklinGothicBook 
Font SFU FranklinGothicBookOblique 
Font SFU FranklinGothicCondensed 
Font SFU FranklinGothicDemi 
Font SFU FranklinGothicDemiOblique 
Font SFU FranklinGothicHeavy 
Font SFU FranklinGothicHeavyOblique 
Font SFU FranklinGothicRoman 
Font SFU FreewayBlack 
Font SFU FreewayDemi 
Font SFU FreewayLight 
Font SFU FreewayRoman 
Font SFU FunctionCondensed 
Font SFU FunctionCondensedBold 
Font SFU FunctionCondensedBoldOblique 
Font SFU FunctionCondensedHeavy 
Font SFU FunctionCondensedHeavyOblique 
Font SFU FunctionCondensedLight 
Font SFU FunctionCondensedLightOblique 
Font SFU FunctionCondensedOblique 
Font SFU FuturaBold 
Font SFU FuturaBoldOblique 
Font SFU FuturaBook 
Font SFU FuturaBookOblique 
Font SFU FuturaExtraBold 
Font SFU FuturaExtraBoldOblique 
Font SFU FuturaHeavy 
Font SFU FuturaHeavyOblique 
Font SFU FuturaLight 
Font SFU FuturaLightOblique 
Font SFU FuturaObliqueTTF 
Font SFU FuturaRegular 
Font SFU GaramondCondensedBold 
Font SFU GaramondCondensedBoldItalic 
Font SFU GaramondCondensedLight 
Font SFU GaramondCondensedLightItalic 
Font SFU GaramondThreeBold 
Font SFU GaramondThreeBoldItalic 
Font SFU GaramondThreeItalic 
Font SFU GaramondThreeRegular 
Font SFU GillSansBold 
Font SFU GillSansBoldItalic 
Font SFU GillSansExtraBold 
Font SFU GillSansItalic 
Font SFU GillSansLight 
Font SFU GillSansRegular 
Font SFU GlytusBold 
Font SFU GlytusBoldItalic 
Font SFU GlytusItalic 
Font SFU GlytusLight 
Font SFU GlytusLightItalic 
Font SFU GlytusRegular 
Font SFU GoudyMedium 
Font SFU GrenobleExtraBold 
Font SFU GrenobleLight 
Font SFU GrenobleMedium 
Font SFU HelveticaBlack 
Font SFU HelveticaBlackOblique 
Font SFU HelveticaBold Việt Hóa 
Font SFU HelveticaCompressed 
Font SFU HelveticaCondensed 
Font SFU HelveticaCondensedBlack 
Font SFU HelveticaCondensedBlackOblique 
Font SFU HelveticaCondensedBold 
Font SFU HelveticaCondensedBoldOblique 
Font SFU HelveticaCondensedLight 
Font SFU HelveticaCondensedLightOblique 
Font SFU HelveticaCondensedOblique 
Font SFU HelveticaExtraCompressed 
Font SFU HelveticaLight 
Font SFU HelveticaLightOblique 
Font SFU HelveticaNarrow 
Font SFU HelveticaNarrowBold 
Font SFU HelveticaNeueUltraLight 
Font SFU HelveticaOblique 
Font SFU HelveticaRegular 
Font SFU HelveticaUltraCompressed 
Font SFU HoneymoonRegular 
Font SFU Incised901Regular 
Font SFU InsigniaRegular 
Font SFU IsadoraBold 
Font SFU IsadoraRegular 
Font SFU JamaicaRegular 
Font SFU LifeBold 
Font SFU LifeItalic 
Font SFU LifeRoman 
Font SFU LightsOutRegular 
Font SFU MachineRegular 
Font SFU MatrixBold 
Font SFU MatrixRegular 
Font SFU MeliorBold 
Font SFU MeliorRegular 
Font SFU MetaBold 
Font SFU MetaCaps 
Font SFU MetaNormal 
Font SFU MonalisaRegular 
Font SFU MonotypeOldStyleMTBoldOutline 
Font SFU MTimesNewRomanBoldCondensed 
Font SFU MTimesNewRomanCondensed 
Font SFU MTimesNewRomanCondensedItalic 
Font SFU NapoliLight 
Font SFU NovareseBold 
Font SFU NovareseBoldItalic 
Font SFU NovareseBook 
Font SFU NovareseBookItalic 
Font SFU NovareseMedium 
Font SFU NovareseMediumItalic 
Font SFU NovareseUltra 
Font SFU OnyxMTRegular  
Font SFU QuadradBold 
Font SFU QuagmireBoldExtended 
Font SFU RhythmRegular 
Font SFU SalutRegular 
Font SFU SalzburgMedium 
Font SFU SaxonyLight 
Font SFU SaxonyXlight 
Font SFU SchadowBTBlackCondensed 
Font SFU ShannonBold 
Font SFU ShannonBoldOblique 
Font SFU ShannonBook 
Font SFU ShannonExtraBold 
Font SFU ShannonOblique 
Font SFU SigvarDemiBold 
Font SFU SigvarDemiBoldItalic  
Font SFU SigvarLight 
Font SFU SigvarRegular 
Font SFU SigvarRegularItalic 
Font SFU SolexBlack 
Font SFU SolexBold 
Font SFU SolexMedium 
Font SFU SolexRegular 
Font SFU SouvenirBold 
Font SFU SouvenirBoldItalic 
Font SFU StaffordBold 
Font SFU StoneSansBold 
Font SFU StoneSansBoldItalic 
Font SFU StoneSansItalic 
Font SFU StoneSansRegular 
Font SFU StoneSansSemiBold 
Font SFU StoneSansSemiBoldItalic 
Font SFU SwissBTExtraCompressed 
Font SFU SwissBTRegular 
Font SFU SwissBTUltraCompressed 
Font SFU SydneyHeavy 
Font SFU SydneyMedium 
Font SFU SydneyRegular 
Font SFU SyntaxBlack 
Font SFU SyntaxBold 
Font SFU SyntaxItalic 
Font SFU SyntaxRoman 
Font SFU SyntaxUltraBlack 
Font SFU TheSansBoldPlain 
Font SFU TheSansExtraBoldCaps 
Font SFU TheSansExtraBoldItalic 
Font SFU TheSansItalic 
Font SFU TheSansLightItalic 
Font SFU TheSansLightPlain 
Font SFU TheSansPlain 
Font SFU TimesTen Bold 
Font SFU TimesTen Bold Italic 
Font SFU TimesTen Italic 
Font SFU TimesTen Roman 
Font SFU Toledo Bold 
Font SFU Toledo Medium 
Font SFU TradeGothicBoldCondensedTwenty 
Font SFU Trade Gothic Bold Condensed Twenty Oblique
Font SFU Trade Gothic Condensed Eighteen Oblique
Font SFU TrajanRegular
Font SVN Aaron Script
Font SVN Abril Fatface
Font SVN Adam Gorry
Font SVN Agency FB bold
Font SVN Agency FB
Font SVN Aguda Black
Font SVN Aguda Bold
Font SVN Aguda Light
Font SVN Aguda Regular
Font SVN Alek Bold
Font SVN Alek Ornaments
Font SVN Alek Regular
Font SVN Aleo Bold Italic
Font SVN Aleo Bold
Font SVN Aleo Italic
Font SVN Aleo Light Italic
Font SVN Aleo Light
Font SVN Aleo Regular
Font SVN Amethyst Dingbats
Font SVN Amethyst TrueType
Font SVN Amethyst
Font SVN Amperzand
Font SVN Anastasia
Font SVN Androgyne
Font SVN Angely Extras
Font SVN Angely Summer
Font SVN Angely
Font SVN Apple
Font SVN Appleberry
Font SVN Aptima Bold Italic
Font SVN Aptima Bold
Font SVN Aptima Italic
Font SVN Aptima
Font SVN Archaic 1897
Font SVN Arial 2 bold italic
Font SVN Arial 2 bold
Font SVN Arial 2 italic
Font SVN Arial 2
Font SVN Arial 3 bold italic
Font SVN Arial 3 bold
Font SVN Arial 3 itlaic
Font SVN Arial 3
Font SVN Arial Bold Italic
Font SVN Arial Bold
Font SVN Arial Italic
Font SVN Arial Regular
Font SVN Athena
Font SVN Avengeance
Font SVN Avo bold italic
Font SVN Avo bold
Font SVN Avo italic
Font SVN Avo
Font SVN Bali Script
Font SVN Ballarea Typeface
Font SVN Banana Chip Muffins
Font SVN Bariol Italic
Font SVN Bariol
Font SVN Batman Forever Alternate
Font SVN Bear
Font SVN Bellico
Font SVN Bellwethers
Font SVN Beloved 
Font SVN Berkshire Swash 
Font SVN Bira 
Font SVN Birth Of A Hero 
Font SVN Bistro Script 
Font SVN Blade runner 
Font SVN Blenda Script 
Font SVN Block 
Font SVN Blog Script 
Font SVN Blue 
Font SVN Book Antiqua bold italic 
Font SVN Book Antiqua bold 
Font SVN Book Antiqua italic 
Font SVN Book Antiqua 
Font SVN Braley Hand 
Font SVN Bruselo Script Ornaments 
Font SVN Bruselo Script 
Font SVN Bulgary 
Font SVN Cafe Lounge 19 
Font SVN Caprica Script 
Font SVN Carington 
Font SVN Cattleya Script 
Font SVN Channel 
Font SVN Cherryla 
Font SVN Ciao Bella Flowers 
Font SVN Ciao Bella Laurels 
Font SVN Ciao Bella Leaves 
Font SVN Ciao Bella Stems 
Font SVN Ciao Bella 
Font SVN Cinnamoncake 
Font SVN Clementine 
Font SVN Coco FY 
Font SVN Comic Sans MS 
Font SVN Cookie 
Font SVN Cookies 
Font SVN Corki Regular 
Font SVN Corki Rounded 
Font SVN Corki Tuscan Rounded 
Font SVN Corki Tuscan 
Font SVN Dancing script 
Font SVN Darleston 
Font SVN Desire 
Font SVN Dessert Menu Script 
Font SVN DK Clochard 
Font SVN Dumpling 
Font SVN Effra Italic 
Font SVN Effra 
Font SVN Elle NovaC Extra Light 
Font SVN Endless Sorrow Catchword 
Font SVN Endless Sorrow 
Font SVN Every Movie Every Night 
Font SVN FFF Tusj 
Font SVN Fiolex Girls 
Font SVN Flamingo Script 
Font SVN Franko 
Font SVN Genica Pro 
Font SVN Georgia Bold Italic 
Font SVN Georgia Bold 
Font SVN Georgia Italic 
Font SVN Georgia Regular 
Font SVN Gidry 
Font SVN Good Dog 
Font SVN Grocery Rounded 
Font SVN Haptic Script 
Font SVN Harabaras 
Font SVN Helga 
Font SVN Helves bold italic 
Font SVN Helves bold 
Font SVN Helves italic 
Font SVN Helves 
Font SVN Helvetica Neue Bold Italic 
Font SVN Helvetica Neue Bold 
Font SVN Helvetica Neue Heavy 
Font SVN Helvetica Neue Italic 
Font SVN Helvetica Neue Light 
Font SVN Helvetica Neue 
Font SVN Hemi Head 
Font SVN Hole Hearted 
Font SVN Hollie Script Pro 
Font SVN Hollycakes 
Font SVN Internation 
Font SVN KG Ten Thousand Reasons 
Font SVN Kimberley 
Font SVN Linux Libertine bold italic 
Font SVN Linux Libertine bold 
Font SVN Linux Libertine Italic 
Font SVN Linux Libertine regular 
Font SVN Lobster 
Font SVN Manus 
Font SVN Maphylla 
Font SVN Marpesia Pro 
Font SVN Marujo Fino 
Font SVN Marujo Pictures 
Font SVN Marujo 
Font SVN Miller Banner Italic 
Font SVN Miller Banner 
Font SVN Monday Ornaments 
Font SVN Monday 
Font SVN Motion Picture 
Font SVN Mutlu 
Font SVN Neogrey 
Font SVN Neusa Bold 
Font SVN Neusa 
Font SVN Newton
Font SVN Nexa Bold 
Font SVN Nexa Light 
Font SVN Nexa Rush Handmade Extended 
Font SVN Nexa Rush Sans Black 
Font SVN Nexa Rush Script 
Font SVN Nexa Rush Slab Black Shadow 
Font SVN Nexa Rust Extras Free 
Font SVN Nickainley Script 
Font SVN Nickel 
Font SVN Novelia 
Font SVN Olivier 
Font SVN Paris Pro 
Font SVN Passion 
Font SVN Poky’s 
Font SVN Posterizer KG Inline 
Font SVN Prima 
Font SVN Pyes Pa Headline 
Font SVN Ready 
Font SVN Redressed 
Font SVN Reliant 
Font SVN Revolution 
Font SVN Rex 
Font SVN RidemyBike Pro Bold 
Font SVN RidemyBike Pro Dingbat 
Font SVN RidemyBike Pro Regular 
Font SVN Riesling 
Font SVN Ringdena 
Font SVN Rocker 
Font SVN Rosalinda 
Font SVN Russell 
Font SVN SAF 
Font SVN Sarifa 
Font SVN Segoe Print 
Font SVN Segoe Script 
Font SVN Segoe UI Bold Italic 
Font SVN Segoe UI Bold 
Font SVN Segoe UI Condensed bold 
Font SVN Segoe UI Condensed 
Font SVN Segoe UI Italic 
Font SVN Segoe UI Light Italic 
Font SVN Segoe UI Light 
Font SVN Segoe UI 
Font SVN Servetica Medium 
Font SVN Servetica Thin 
Font SVN Sevillana 
Font SVN Shintia Script 
Font SVN Sliced 
Font SVN Snail
Font SVN Snell Roundhand Script Bold 
Font SVN Snell Roundhand Script 
Font SVN Sofia 
Font SVN Square 
Font SVN Standly 
Font SVN Steady 
Font SVN Stella 
Font SVN Strangelove 
Font SVN Student 
Font SVN Sunday 
Font SVN SVN A Love Of Thunder 
Font SVN Swashington 
Font SVN Taiga Việt Hóa 
Font SVN Tamarindo 
Font SVN The Carpenter Bold 
Font SVN The Carpenter Ornaments 
Font SVN The Carpenter Patterns 
Font SVN The Carpenter Pictograms 
Font SVN The Carpenter Regular 
Font SVN The Voice Heavy Italic 
Font SVN The Voice Light 
Font SVN The Voice Regular 
Font SVN Times New Roman 2 bold italic 
Font SVN Times New Roman 2 bold 
Font SVN Times New Roman 2 italic 
Font SVN Times New Roman 2 
Font SVN Times New Roman Bold Italic 
Font SVN Times New Roman Bold 
Font SVN Times New Roman Italic 
Font SVN Times New Roman 
Font SVN Titillium bold 
Font SVN Titillium light 
Font SVN Titillium medium 
Font SVN Transformer
Font SVN Unthrift 
Font SVN Valentina 
Font SVN Vandella 
Font SVN Vanessas Valentine 
Font SVN Vanilla Daisy Pro 
Font SVN Velvetberries 
Font SVN Very Berry 
Font SVN Wallington 
Font SVN Wallows Ornaments 
Font SVN Wallows 
Font SVN Wednesday 
Font SVN Whimsy 
Font SVN Zebra 
Font SVN Zero 
Font SVN Ziclets    
Font TMC Pepsi Tu Linh 
Font TMC Thaleia 
Font TMC TrajanPro Bold    
Font UTM A&S Graceland 
Font UTM A&S Heartbeat 
Font UTM A&S Signwriter 
Font UTM A S Graceland 
Font UTM A S Heartbeat 
Font UTM A S Signwriter 
Font UTM AbeatbyKai 
Font UTM Agin 
Font UTM Aircona 
Font UTM Akashi 
Font UTM Alba Matter 
Font UTM Alberta Heavy 
Font UTM Alexander 
Font UTM Alpine KT 
Font UTM Alter Gothic 
Font UTM Ambrose 
Font UTM Ambrosia 
Font UTM American Sans 
Font UTM Americana 
Font UTM AmericanaB 
Font UTM AmericanaBEx 
Font UTM AmericanaItalic 
Font UTM Amerika Sans 
Font UTM Amherst 
Font UTM Androgyne 
Font UTM Aptima 
Font UTM AptimaBold 
Font UTM AptimaBoldItalic 
Font UTM AptimaItalic 
Font UTM Aquarelle 
Font UTM Aristote 
Font UTM Arruba 
Font UTM Atlas 
Font UTM Atlas Solid 
Font UTM Aurora 
Font UTM Avenida 
Font UTM Avo 
Font UTM AvoBold 
Font UTM AvoBold Italic 
Font UTM AvoItalic 
Font UTM Azuki Việt Hóa 
Font UTM BanqueB Việt Hóa 
Font UTM BanqueR Việt Hóa 
Font UTM Beautiful Caps 
Font UTM Bebas 
Font UTM Bell 
Font UTM Bienvenue 
Font UTM Billhead 1910 
Font UTM Bitsumishi Pro 
Font UTM Brewers KT 
Font UTM Brushtip C 
Font UTM BryantLG 
Font UTM BryantLG B
Font UTM Bustamalaka
Font UTM Cabaret
Font UTM Cafeta
Font UTM Camellia F
Font UTM Camellia
Font UTM Candombe
Font UTM Caviar
Font UTM Centur
Font UTM CenturBold
Font UTM CenturBoldItalic
Font UTM CenturItalic 
Font UTM Charlemagne 
Font UTM Charlotte 
Font UTM Chickenhawk 
Font UTM ClassizismAntiqua 
Font UTM Colossalis 
Font UTM Conestoga 
Font UTM Cookies 
Font UTM Cool Blue 
Font UTM Cooper Black 
Font UTM Cooper BlackItalic 
Font UTM Copperplate 
Font UTM CopperplateB 
Font UTM Dai Co Viet 
Font UTM Davida 
Font UTM Dax 
Font UTM DaxBold 
Font UTM DaxMedium 
Font UTM Demian KT 
Font UTM Deutsch Gothic 
Font UTM Diana 
Font UTM Dinh Tran 
Font UTM Duepuntozero 
Font UTM DuepuntozeroBold 
Font UTM EdwardianB 
Font UTM EdwardianKT 
Font UTM Eremitage 
Font UTM Ericsson Capital 
Font UTM Erie Black 
Font UTM Essendine Caps 
Font UTM Essendine CapsBold 
Font UTM Facebook 
Font UTM FacebookB K&T 
Font UTM FacebookK&TBoldItalic 
Font UTM FacebookK TBoldItalic 
Font UTM FacebookR K&T 
Font UTM FacebookR K T 
Font UTM Faltura 
Font UTM Fancy Full 
Font UTM Fire House 
Font UTM Flamenco 
Font UTM Flavour 
Font UTM Fleur 
Font UTM French Vanilla 
Font UTM Futura Extra 
Font UTM Gill Sans Con 
Font UTM Gille Classic 
Font UTM Gloria 
Font UTM God’s Word Bold 
Font UTM God’s Word Bold Italic 
Font UTM God’s WordR 
Font UTM God’s WordR Italic 
Font UTM Gradoo 
Font UTM Guanine 
Font UTM Habano 
Font UTM Hanzel 
Font UTM Helve 
Font UTM Helve Italic 
Font UTM HelveBold Italic 
Font UTM HelvetIns 
Font UTM Impact 
Font UTM Iron Gothic 
Font UTM IsadoraBold 
Font UTM IsadoraR 
Font UTM Kabel KT 
Font UTM Karate 
Font UTM Khuccamta 
Font UTM Kona KT 
Font UTM Libel KT 
Font UTM LinotypeZapfino KT 
Font UTM Loko 
Font UTM Mabella 
Font UTM Magnesium 
Font UTM Marlboro 
Font UTM Micra 
Font UTM Mobifone KT 
Font UTM Mother 
Font UTM Neo Sans Intel 
Font UTM Neo Sans Intel Italic 
Font UTM Neo Sans IntelBold 
Font UTM Neo Sans IntelBold Italic 
Font UTM Netmuc KT 
Font UTM Neutra 
Font UTM NGHA 01 
Font UTM NguyenHa 02 
Font UTM Niagara 
Font UTM Nokia Standard 
Font UTM Nokia StandardB 
Font UTM Nokia 
Font UTM Novido 
Font UTM Nyala 
Font UTM Omni 
Font UTM Ong Do Gia 
Font UTM Ong Do Tre 
Font UTM Pacific Standard 
Font UTM Penumbra 
Font UTM PenumbraBold 
Font UTM Pierre 
Font UTM Raven 
Font UTM Rockwell 
Font UTM Roman Classic 
Font UTM Sarah 
Font UTM Scriptina KT 
Font UTM SeagullBold 
Font UTM SeagullBoldItalic 
Font UTM Sharnay 
Font UTM Showcard 
Font UTM Silk Script 
Font UTM Sloop 1 
Font UTM Soraya 
Font UTM Spring
Font UTM Staccato 
Font UTM Swashes 
Font UTM Swiss 721 Black Condensed 
Font UTM Swiss Condensed 
Font UTM Swiss CondensedBold 
Font UTM Talling 
Font UTM TallingBold 
Font UTM Tam Le 
Font UTM ThanChienTranh 
Font UTM Thanh Nhac TL 
Font UTM ThuPhap Thien An 
Font UTM Times 
Font UTM TimesItalic 
Font UTM Trajan Pro Bold 
Font UTM ViceroyJF 
Font UTM Wedding K&T 
Font UTM Wedding K T 
Font UTM Windsor BT 
Font UTM Yen Tu 
Font UTM Yves KT 
Font UTM Yves KT Bold 
Font UTM Yves KT Bold Italic 
Font UTM Zebrawood 
Font UTM Zirkon 
Font UTMF acebook TItalic 
Font UTM TimesBold Italic 
Font UTM TimesBold 
Font Utopia Việt Hóa 
Font UVF A Charming Expanded 
Font UVF AbrilFatface Regular 
Font UVF Aire Roman Std 
Font UVF All Over Again 
Font UVF Amplify 
Font UVF Angelic War 
Font UVF AnnaClara
Font UVF Aphrodite Pro 
Font UVF AQUUS Regular 
Font UVF Aria Pro Italic 
Font UVF Aria Pro 
Font UVF Assassin 
Font UVF BankGothic Md BT 
Font UVF Barmbrack 
Font UVF BellissimaScriptPro 
Font UVF Bleeding Cowboys 
Font UVF Blenda Script 
Font UVF Blueberry Muffins 
Font UVF Bourgeois Med 
Font UVF BreathePro 
Font UVF Buttermilk Script 
Font UVF Candlescript Pro 
Font UVF Caviar Dreams Bold 
Font UVF Centeria 
Font UVF Champion Script Pro 
Font UVF ChefScript Pro 
Font UVF Chikita 
Font UVF Chops Normal 
Font UVF Cider Script 
Font UVF Colaborate Medium 
Font UVF Daddys Girl 
Font UVF DartangnonStd 
Font UVF DartangnonStd 
Font UVF Didot LT Std 
Font UVF DK Crayon Crumble 
Font UVF Fairview 
Font UVF FilmotypeHoney 
Font UVF Finura Roman 
Font UVF FiolexGirlVH 
Font UVF Frosting for Breakfast regular 
Font UVF Geotica 2012 
Font UVF ginga 
Font UVF Guadalupe Pro Gota Italic 
Font UVF Haymaker 
Font UVF HeraBig Black 
Font UVF Hypografic 
Font UVF Intro Inline 
Font UVF Jellyka Endless Voyage 
Font UVF Kaileen 
Font UVF Kingthings Petrock vi 
Font UVF KozmeticaScript 
Font UVF Lavanderia Regular 
Font UVF Legendaria 
Font UVF LegendariaSwashes1 
Font UVF Lobster12 
Font UVF LoveStory 
Font UVF LP Bambus Light 
Font UVF Memoir 
Font UVF Memoir 
Font UVF Metroscript 
Font UVF Mishka 
Font UVF MussicaSwash 
Font UVF Narziss Swirls 
Font UVF Narziss Drops 
Font UVF Parfait Scrip Stylistic 
Font UVF Pepita Script 
Font UVF Perla 
Font UVF Pistilli Roman 
Font UVF Porcelain 
Font UVF Quattrocento Regular 
Font UVF Rapture Heavenly 
Font UVF Red Sable Script 
Font UVF Reina 12 Pro 
Font UVF Remachine Script 
Font UVF RixLoveFool 
Font UVF Salome Regular 
Font UVF Shipped Goods 1 
Font UVF Showcase Script 
Font UVF SlimTony 
Font UVF Sneaker Script 
Font UVF Sofia Regular 
Font UVF SomeWeatz with swashes 
Font UVF SouciSansNF 
Font UVF Sreda 
Font UVF Turbayne 
Font UVF Typewriterhand 
Font UVF TypoSlabserif Light 
Font UVF Valentine 
Font UVF Voyage Regular 
Font UVF WazaLTPro 
Font UVF WishesScript Pro Display 
Font UVF You Make Me Smile 
Font UVF Youngblood 
Font UVNBaiSau R 
Font UVNVan 
Font UVNVan R    
Font VL Adriane Swash Việt Hóa 
Font VL Agile Script Calligraphy Việt Hóa 
Font VL Agile Script Line Việt Hóa 
Font VL Ample Medium Việt Hóa 
Font VL Ample Regular3 Việt Hóa 
Font VL Amtenar Việt Hóa 
Font VL Andalusia Việt Hóa 
Font VL Angelline Việt Hóa 
Font VL Authentica Regular Việt Hóa 
Font VL Awesome Display Typeface Việt Hóa 
Font VL Biscotti Regular Việt Hóa 
Font VL Biscotti Bold Việt Hóa 
Font VL BoosterNextFY Black Việt Hóa 
Font VL BoosterNextFY Thin Việt Hóa 
Font VL Capsuula Việt Hóa 
Font VL CariocaScriptProFlourishes Việt Hóa 
Font VL CariocaScriptPro Regular Việt Hóa 
Font VL Chateaux des Olives Việt Hóa 
Font VL Cimochi Việt Hóa 
Font VL Cinderella Việt Hóa 
Font VL Daniela Script Việt Hóa 
Font VL Dekar Việt Hóa 
Font VL Delicatta Việt Hóa 
Font VL dooType – Encorpada Classic Việt Hóa 
Font VL Dorayaki Việt Hóa 
Font VL DulcePro Việt Hóa 
Font VL Egorycastle Việt Hóa 
Font VL Fameliya Việt Hóa 
Font VL Gardeny Việt Hóa 
Font VL Glober Book Việt Hóa 
Font VL Glober SemiBold Free Việt Hóa 
Font VL Glober Thin Free Việt Hóa 
Font VL Golf Việt Hóa 
Font VL GreatVibes Regular Việt Hóa 
Font VL Guadalupe Pro 2 Việt Hóa 
Font VL HapnaMono Light Việt Hóa 
Font VL HelveticaLTStd ExtraComp Việt Hóa 
Font VL HeroeMonolineBigPro Việt Hóa 
Font VL Hillda Việt Hóa 
Font VL Imogen Agnes Swash Việt Hóa 
Font VL Imogen Agnes Việt Hóa 
Font VL Kaleko 105 Round Bold Việt Hóa 
Font VL Kaleko 105 Round Book Việt Hóa 
Font VL Kankin Việt Hóa
Font VL Michael Việt Hóa 
Font VL MirellaScript Việt Hóa 
Font VL Neusa Regular Việt Hóa 
Font VL NewParis Headline Regular Việt Hóa 
Font VL Oswald Bold Việt Hóa 
Font VL Oswald Light Việt Hóa
Font VL Piron Việt Hóa
Font VL PlatinusScriptPro Việt Hóa
Font VL Quirky Nots Việt Hóa
Font VL Reso Regular Việt Hóa
Font VL Salamat Việt Hóa
Font VL Sauber Script Việt Hóa
Font VL Selfie Regular Việt Hóa
Font VL Selphia Việt Hóa
Font VL SIMPLIFICA Typeface Việt Hóa
Font VL Slot Việt Hóa
Font VL Stalemate Reg Việt Hóa
Font VL Stalemate Regular Việt Hóa
Font VL Tinta Script Việt Hóa
Font VL Tinta Script Italic Việt Hóa
Font VL WIREONE Việt Hóa
Font VL ZagDropsThin Việt Hóa
Font VNF Shelia Regular Việt Hóa
Font VNF Museo Slab 500 Việt Hóa
Font VNF ACaslonPro Regular Việt Hóa
Font VNF Aire Roman Std Việt Hóa
Font VNF Bodoni Regular Việt Hóa
Font VNF Buttermilk Script Việt Hóa
Font VNF Champion Script Pro Việt Hóa
Font VNF Comic Sans Việt Hóa
Font VNF Dax Regular Việt Hóa
Font VNF FilosofiaOT Regular Việt Hóa
Font VNF Intro Inline Việt Hóa
Font VNF ITC Lubalin Graph Regular Việt Hóa
Font VNF Lobster Việt Hóa
Font VNF Matilde Việt Hóa
Font VNF Narziss Regular Việt Hóa
Font VNF Optima Regular Việt Hóa
Font VNF Oswald Regular Việt Hóa
Font VNF Parfait Scrip Stylistic Việt Hóa
Font VNF ProximaNovaCond Regular Việt Hóa
Font VNF Quicksand Bold Việt Hóa
Font VNF Quicksand Light Việt Hóa
Font VNF Valentina Regular Việt Hóa
Font VNF Znikomit Việt Hóa
Font UVNBaiSau R Việt Hóa
Font UVNVan Việt Hóa
Font UVNVan R Việt Hóa
Font VL Adriane Swash Việt Hóa
Font VL Agile Script Calligraphy Việt Hóa
Font VL Agile Script Line Việt Hóa
Font VL Ample Medium Việt Hóa
Font VL Ample Regular3 Việt Hóa
Font VL Amtenar Việt Hóa
Font VL Andalusia Việt Hóa
Font VL Angelline Việt Hóa
Font VL Authentica Regular Việt Hóa
Font VL Awesome Display Typeface Việt Hóa
Font VL Biscotti Regular Việt Hóa
Font VL Biscotti Bold Việt Hóa
Font VL BoosterNextFY Black Việt Hóa
Font VL BoosterNextFY Thin Việt Hóa
Font VL Capsuula Việt Hóa
Font VL CariocaScriptProFlourishes Việt Hóa
Font VL CariocaScriptPro Regular Việt Hóa
Font VL Chateaux des Olives Việt Hóa
Font VL Cimochi Việt Hóa
Font VL Cinderella Việt Hóa
Font VL Daniela Script Việt Hóa
Font VL Dekar Light Việt Hóa
Font VL Dekar Việt Hóa
Font VL Delicatta Việt Hóa
Font VL DooType – Encorpada Classic Việt Hóa
Font VL Dorayaki Việt Hóa
Font VL DulcePro Việt Hóa
Font VL Egorycastle Việt Hóa
Font VL Fameliya Việt Hóa
Font VL Gardeny Việt Hóa
Font VL Glober Book Việt Hóa
Font VL Glober SemiBold Free Việt Hóa
Font VL Glober Thin Free Việt Hóa
Font VL Golf Việt Hóa
Font VL GreatVibes Regular Việt Hóa
Font VL Guadalupe Pro 2 Việt Hóa
Font VL HapnaMono Light Việt Hóa
Font VL HelveticaLTStd ExtraComp Việt Hóa
Font VL HeroeMonolineBigPro Việt Hóa
Font VL Hillda Việt Hóa
Font VL Imogen Agnes Swash Việt Hóa
Font VL Imogen Agnes Việt Hóa
Font VL Kaleko 105 Round Bold Việt Hóa
Font VL Kaleko 105 Round Book Việt Hóa
Font VL Kankin Việt Hóa
Font VL Michael Việt Hóa
Font VL MirellaScript Việt Hóa
Font VL Neusa Regular Việt Hóa
Font VL NewParis Headline Regular Việt Hóa
Font VL Oswald Bold Việt Hóa
Font VL Oswald Light Việt Hóa
Font VL Piron Việt Hóa
Font VL PlatinusScriptPro Việt Hóa
Font VL Quirky Nots Việt Hóa
Font VL Reso Regular Việt Hóa
Font VL Salamat Việt Hóa
Font VL Sauber Script Việt Hóa
Font VL Selfie Regular Việt Hóa
Font VL Selphia Việt Hóa
Font VL SIMPLIFICA Typeface Việt Hóa
Font VL Slot Việt Hóa
Font VL Stalemate Reg Việt Hóa
Font VL Stalemate Regular Việt Hóa
Font VL Tinta Script Việt Hóa
Font VL Tinta Script Italic Việt Hóa
Font VL WIREONE Việt Hóa
Font VL ZagDropsThin Việt Hóa
Font VNF Shelia Regular Việt Hóa
Font VNF Museo Slab 500 Việt Hóa
Font VNF ACaslonPro Regular Việt Hóa
Font VNF Aire Roman Std Việt Hóa
Font VNF Bodoni Regular Việt Hóa
Font VNF Buttermilk Script Việt Hóa
Font VNF Champion Script Pro Việt Hóa
Font VNF Comic Sans Việt Hóa
Font VNF Dax Regular Việt Hóa
Font VNF FilosofiaOT Regular Việt Hóa
Font VNF Intro Inline Việt Hóa
Font VNF ITC Lubalin Graph Regular Việt Hóa
Font vnf lobster Việt Hóa
Font VNF Matilde Việt Hóa
Font VNF Narziss Regular Việt Hóa
Font VNF Optima Regular Việt Hóa
Font VNF Oswald Regular Việt Hóa
Font VNF Parfait Scrip Stylistic Việt Hóa
Font VNF ProximaNovaCond Regular Việt Hóa
Font VNF Quicksand Bold Việt Hóa
Font VNF Quicksand Light Việt Hóa
Font VNF Valentina Regular Việt Hóa
Font VNF Znikomit Việt Hóa
Font VNI Alex Việt Hóa
Font VNI AlexBrush Việt Hóa
Font VNIALMI Việt Hóa
Font VNIALTON Việt Hóa
Font VNI AmbianceBTSwash Việt Hóa
Font VNI Annabelle Việt Hóa
Font VNIARAB Việt Hóa
Font VNIARCHI Việt Hóa
Font VNIBAMAS Việt Hóa
Font VNIBAMB Việt Hóa
Font VNIBAML Việt Hóa
Font VNI Baybuom Việt Hóa
Font VNIBENB Việt Hóa
Font VNI Bendigo Việt Hóa
Font VNIBENG Việt Hóa
Font VNI Briquet Việt Hóa
Font VNI BrushMe Việt Hóa
Font VNI Butlong Việt Hóa
Font VNICAMPA Việt Hóa
Font VNICANUN Việt Hóa
Font VNICASB Việt Hóa
Font VNICASCA Việt Hóa
Font VNICHANC Việt Hóa
Font VNI Chops Normal Việt Hóa
Font VNICOPP Việt Hóa
Font VNI Disney Việt Hóa
Font VNI Diudang Việt Hóa
Font VNIFFB Việt Hóa
Font VNIFREEF Việt Hóa
Font VNIFREEW Việt Hóa
Font VNIFWB Việt Hóa
Font VNIFWBI Việt Hóa
Font VNIFWI Việt Hóa
Font VNIGALLE Việt Hóa
Font VNI HelveB Việt Hóa
Font VNI HelveBI Việt Hóa
Font VNI HelveI Việt Hóa
Font VNI Hobo Việt Hóa
Font VNI JackieO Việt Hóa
Font VNI Jamai Việt Hóa
Font VNI Korin Việt Hóa
Font VNI KorinB Việt Hóa
Font VNI Linus Việt Hóa
Font VNI Lithos Việt Hóa
Font VNI Love Việt Hóa
Font VNI Machina Việt Hóa
Font VNI Mandalay Việt Hóa
Font VNI Maria Việt Hóa
Font VNI Matisse Việt Hóa
Font VNIMYSTI Việt Hóa
Font VNI Netbut Việt Hóa
Font VNI Nhatban Việt Hóa
Font VNI OngdoHL Việt Hóa
Font VNIOXFB Việt Hóa
Font VNIOXFBI Việt Hóa
Font VNIOXFI Việt Hóa
Font VNIOXFOR Việt Hóa
Font VNIPAGON Việt Hóa
Font VNIPEIGN Việt Hóa
Font VNI Qwigley Việt Hóa
Font VNIREDRO Việt Hóa
Font VNIREDRO Việt Hóa
Font VNIRUSH Việt Hóa
Font VNIRUSH Việt Hóa
Font VNI Saliere Việt Hóa
Font VNI Sandy Việt Hóa
Font VNI Scrap Cursive Việt Hóa
Font VNI Script Việt Hóa
Font VNI ShishoniBrush Việt Hóa
Font VNI Silver Việt Hóa
Font VNI Slogan Việt Hóa
Font VNI Souvir Việt Hóa
Font VNI Springtime Việt Hóa
Font VNISWEB Việt Hóa
Font VNISWEB Việt Hóa
Font VNISWEBI Việt Hóa
Font VNISWEBI Việt Hóa
Font VNISWL Việt Hóa
Font VNISWL Việt Hóa
Font VNISWLI Việt Hóa
Font VNISWLI Việt Hóa
Font VNI Thanhcao Việt Hóa
Font VNI Thufapfan Việt Hóa
Font VNI Thuphap Việt Hóa
Font VNI Thuphap1 Việt Hóa
Font VNI Thuphap2 Việt Hóa
Font VNI Thuphap3 Việt Hóa
Font VNITIFB Việt Hóa
Font VNITIFB Việt Hóa
Font VNITIFBI Việt Hóa
Font VNITIFBI Việt Hóa
Font VNITIFH Việt Hóa
Font VNITIFH Việt Hóa
Font VNITIFHI Việt Hóa
Font VNITIFHI Việt Hóa
Font VNITIFI Việt Hóa
Font VNITIFI Việt Hóa
Font VNITIMFA Việt Hóa
Font VNITIMFA Việt Hóa
Font VNI Top Việt Hóa
Font VNI Truck Việt Hóa
Font VNI Trung Kien Việt Hóa
Font VNI Tubes Việt Hóa
Font VNIUNIB Việt Hóa
Font VNIUNIB Việt Hóa
Font VNIUNIBI Việt Hóa
Font VNIUNIBI Việt Hóa
Font VNIUNII Việt Hóa
Font VNIUNII Việt Hóa
Font VNI Univer Việt Hóa
Font VNI University Việt Hóa
Font VNIUPITA Việt Hóa
Font VNIUPITA Việt Hóa
Font VNIUPTOW Việt Hóa
Font VNIUPTOW Việt Hóa
Font VNIUSA Việt Hóa
Font VNIUSA Việt Hóa
Font VNIUSAB Việt Hóa
Font VNIUSAB Việt Hóa
Font VNIUSABI Việt Hóa
Font VNIUSABI Việt Hóa
Font VNIUSAI Việt Hóa
Font VNIUSAI Việt Hóa
Font VNI Viettay Việt Hóa
Font VNI Vivi Việt Hóa
Font VNI Walt Disney Việt Hóa
Font VNI Whimsy Việt Hóa
Font VNI Yahoo Việt Hóa
Font VNI Zap Việt Hóa
Font VNI Zirkon Việt Hóa
Font Vntfap01 Việt Hóa 
Font Vnthfap2 Việt Hóa
Font Vnthfap3 Việt Hóa
Font Vnthfapf Việt Hóa

Comments

 1. https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2020/11/5226459_font_viet_hoa_sieu_dep.jpg
  ad ơi mình tìm thấy tấm hình này có tên web, cho mình hỏi font trong hình là gì được không ạ ???

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chào bạn, font này có nằm trong bộ font chia sẻ ở bài này đó, mình k nhớ là font gì nữa, bạn thử tìm xem nhé

   Delete
 2. có hình hết mấy font đó luôn ko ạ

  ReplyDelete
 3. mình nhập mật khẩu thì nó báo sai ạ :(((

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chắc là bạn nhập sai thôi, bạn thử lại nhé

   Delete
 4. cần đổi qua bảng mã gì để sử dụng ạ? em dùng thì bị lỗi font

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dùng bộ gõ Unicode bình thường thôi em

   Delete
 5. Replies
  1. Trong folder tải về có đó b, mình k nhớ là tên gì nữa

   Delete
 6. Mình dùng Mac không tải về được đúng không ạ?

  ReplyDelete
 7. Cái này là personal use hay sao vậy bạn?

  ReplyDelete
 8. Lần sau ad thêm ảnh minh họa cho từng font đc ko ạ

  ReplyDelete
 9. hic hic ad ơi, sao mình nhập pass "dafontvn.com" k được z:(

  ReplyDelete
 10. Bộ này bị lỗi nhiều trên unicode, đa số là mã VNI của ngày xưa, có cách nào chỉnh về unicode được không nhể, chứ lỗi tiếng việt thì cũng ko dùng được, đổi qua đổi lại giữa unicode với VNI rất cồng kềnh. haizzzz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bộ này hầu như sử dụng unicode mà bạn, chỉ có vài font VNI thôi bạn

   Delete

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send