DMCA

Thông báo vi phạm bản quyền DMCA

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và tên công ty hoặc logo xuất hiện trên trang web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Dafontvn tuân thủ Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA) của liên bang bằng cách phản hồi các thông báo về vi phạm bị cáo buộc tuân theo DMCA và các luật hiện hành khác. Theo phản hồi của chúng tôi, chúng tôi có thể xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu nằm trên trang web được kiểm soát hoặc vận hành bởi Dafontvn bị cho là vi phạm. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với nhà phát triển đã gửi tài liệu bị ảnh hưởng để họ có thể đưa ra thông báo phản đối, cũng theo DMCA.

Trước khi gửi Thông báo về Tài liệu vi phạm hoặc Thông báo Phản đối, bạn có thể muốn liên hệ với luật sư để hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình theo DMCA và các luật hiện hành khác. Các yêu cầu thông báo sau nhằm tuân thủ  các quyền và nghĩa vụ của Dafontvn theo DMCA, đặc biệt, mục 512 (c), và không cấu thành tư vấn pháp lý. 

Thông báo về vi phạm bản quyền 

Để gửi thông báo về tài liệu vi phạm trên Dafontvn, vui lòng cung cấp thông báo bao gồm các chi tiết sau:

  1. Chữ ký thực của nhà phát triển hoặc nhóm phát triển được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm. Các cơ quan bên thứ ba cần cung cấp bản sao "Thư ủy quyền thực tế" để cơ quan đó có thể giải quyết tất cả các vấn đề về bản quyền của họ.
  2. Việc xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên một trang web trực tuyến được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó. 
  3. Cung cấp URL trong nội dung email là cách tốt nhất để giúp chúng tôi định vị nội dung một cách nhanh chóng.
  4. Thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử để liên hệ với bên khiếu nại. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép. 
  5. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm (Lưu ý rằng theo Mục 512 (f) bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Sau đó, gửi thông báo vi phạm qua email dafontvn@gmail.com

DMCA Copyright Violation Notice

All trademarks, registered trademarks, product names, and company names or logos appearing on the website are the property of their respective owners. Dafontvn complies with the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) by responding to notices of alleged copyright infringement in accordance with the DMCA and other applicable laws. In response to such notices, we may remove or disable access to material on the website that is alleged to be infringing. In such cases, we will try to contact the developer who uploaded the affected material so they can submit a counter-notification, also in accordance with the DMCA.

Before submitting a Notice of Infringing Material or a Counter-Notification, you may want to consult with legal counsel to understand your rights and obligations under the DMCA and other applicable laws. The following notice requirements are intended to comply with Dafontvn's rights and obligations under the DMCA, particularly, section 512(c), and do not constitute legal advice.

Copyright Violation Notice

To submit a notice of infringing material on Dafontvn, please provide a notice that includes the following details:

  1. A physical or electronic signature of the developer or development group authorized to act on behalf of the exclusive owner allegedly infringed.
  2. Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works on a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works on that site.
  3. Provide URLs within the content of the email to help us quickly locate the content. Reasonable information to enable the service provider to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an email address at which the complaining party may be contacted.
  4. A statement that the complaining party has a good faith belief that the use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
  5. A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the exclusive owner allegedly infringed. (Note that under Section 512(f) of the DMCA, any person who knowingly misrepresents that material or activity is infringing may be liable for damages.)
Afterwards, send the copyright violation notice via email dafontvn@gmail.com.

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send