Avenir Next Pro Font Family - 24 Font Full [Download Now]

Avenir Next Pro là một sản phẩm mới mang tính hiện đại. Ngoài các kiểu tiêu chuẩn khác nhau, từ UltraLight đến Heavy, bộ sưu tập 32 phông chữ này cung cấp các thiết kế ấn tượng, phù hợp và có khả năng kết hợp tốt với rất nhiều kiểu nội dung serif hiện đại. 

Nhìn chung, thiết kế của Avenir Next Pro Font Family rõ ràng, đơn giản và hoạt động tuyệt vời cho các khối nội dung và tiêu đề như nhau. 

Akira Kobayashi đã làm việc cùng với người sáng tạo để tạo ra Avenir, Adrian Frutiger để đưa Avenir Next Pro vào mọi loại thiết kế. Chính khả năng của Akira trong việc đưa sự khéo léo và ý tưởng của riêng mình để mở rộng vào dự án trong khi vẫn đúng với ý định ban đầu của Frutiger, điều này khiến đây không chỉ là một kiểu chữ hiện đại mà còn đi trước thời đại.


Số lượng font: 24
Định dạng: OTF
Font không sử dụng cho mục đích thương mại

Nhận xét

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi